Reglement telefoongebruik en social media

Onderwerp: pestgedrag via social media en aanpak vanuit school en ouders

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

De rol van social media wordt steeds groter. En social media is in deze huidige tijd niet meer weg te denken. Naast de vele voordelen die de social media met zich meeneemt  is de keerzijde helaas de toename van pestgedrag via deze media.

Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: termen voor het pestgedrag via digitale media. Er zijn talloze manieren waarop je iemand structureel het leven zuur kunt maken. Bijvoorbeeld via tekst (dreigtweets), beeldmateriaal (intieme foto- of videobeelden openbaar maken), uitsluiten (blokkeren in sociale media), misbruik van privégegevens (inlogaccounts) of haatcampagnes via sociale media. Niet voor niets is dit onderwerp landelijk veel in de media geweest en heeft het ook de volle aandacht van de staatssecretaris van onderwijs.

 

Cyberpesten komt vaak nog harder aan dan ‘ouderwets’ pesten, door de anonimiteit van de pester, de laagdrempeligheid van het internet en het feit dat de pester geen ‘live’ contact heeft met degene die hij aan het pesten is. De pester wordt dus niet geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden, terwijl de gepeste jongere steeds meer stress ervaart en een sterk gevoel van onveiligheid kan ontwikkelen. Cyberpesten dringt tot diep in hun privéleven door.

Met name leerlingen met autisme zijn potentiële slachtoffers voor cyberpesten, omdat zij zich over het algemeen makkelijker bewegen in cyberspace dan in de maatschappij. Ook ontbreekt het jongeren met autisme vaak aan adequate oplossingsstrategieën voor situaties van grensoverschrijdend gedrag, misbruik en fraude.

Middels deze informatiebrief willen wij u  op de hoogte brengen van de aanpak die wij binnen school hanteren met betrekking tot digitaal pesten.

 

De leerlingen van het OdyZee College hebben de leeftijd dat het toezicht vanuit u als ouder meer ‘losgelaten’ wordt. Toch is in het geval van (cyber)pesten wenselijk dat ouders/begeleiders alert blijven. In deze informatiebrief kunt u ook uitgebreid lezen wat u als ouder kunt doen!


Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd via de mail of telefonisch contact met de mentor van uw kind.

 

Hartelijke groet,

 

 

Team OdyZee College

 

 

 

REGLEMENT VANUIT SCHOOL T.A.V. GEBRUIK MOBIELE TELEFOON EN SOCIAL MEDIA

 

Voorkomen en aanpakken vanuit school

 

Voorkomen van pestgedrag via social media

 

Wij hanteren binnen het OdyZee College de volgende twee regels, alle leerlingen en docenten zijn hiervan ook op de hoogte, de regels hangen zichtbaar op in iedere klas:

 

 • Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen in de buitenpauze.

 

 • Alleen tijdens de buitenpauze mogen leerlingen gebruik maken van hun mobiele telefoon. (Opnames van leerlingen en docenten zonder toestemming zijn verboden!!)
 • Tijdens de lessen liggen de toestellen in het kluisje of in de tas van de leerling en mag de telefoon niet zichtbaar zijn.
 • Bij de overtreding van bovenstaande afspraken geldt: telefoon inleveren tot 15.00 uur. Als de leerling de telefoon weigert in te leveren dan meldt de docent dit bij de directie. De ouders worden dan geïnformeerd en de leerling mag de telefoon de volgende dag niet meenemen naar school. Gebeurt dit een tweede keer dan worden ouders wederom geïnformeerd en wordt er  in overleg bepaald hoe lang de telefoon niet mee mag naar school.
 • Leerlingen die ten behoeve van het uitsluiten van externe afleidende prikkels gebaat zijn bij het luisteren naar muziek onder het zelfstandig werken, mogen dit alleen met toestemming van de CvB en op afgesproken tijden met de mentor via een zelf aan te schaffen MP3. Muziek luisteren gebeurt niet langer op de telefoon of op andere media met toegang tot internet. De leerling dient zelf een MP3 aan te schaffen.

 

 

 • Gebruik van social media is verboden op school.

 

 • Gebruik van social media zoals, Twitter, Facebook, WhatsApp etc. zijn verboden voor de leerlingen op school tijdens lestijden en in het schoolgebouw.
 • Leerlingen die zich niet aan deze regel houden mogen de rest van de dag geen gebruik meer maken van de computer/laptop of moeten hun telefoon inleveren.
 • Misbruik van de social media is ten alle tijden verboden. Indien nodig wordt hiervoor de schoolagent ingeschakeld.

 

 

Wij realiseren ons goed dat naast het hanteren van bovenstaande regels het minstens zo belangrijk is dat we leerlingen bewust maken van de gevaren op internet, de effecten van cyberpesten en de strafbare feiten.

Binnen iedere klas bespreekt de docent het internetgedrag en worden er samen met de leerlingen afspraken over gemaakt.

Indien er sprake is van pestgedrag wordt dit bespreekbaar gemaakt in de klas en we stimuleren leerlingen elkaar daarop aan te spreken.

 

Aanpakken van pestgedrag en misbruik via social media

 

-          Indien er sprake is van pestgedrag via social media gaan de mentor en een directielid altijd in gesprek met de leerling en / of met de ouder(s).

 

-          Bij misbruik en / of pestgedrag via de social media tegen een medeleerling of leerkracht onder schooltijd zal de schoolagent worden ingeschakeld.

 

-          Het maken van opnames van medeleerlingen en docenten zonder toestemming kan leiden tot schorsing/verwijdering/disciplinaire maatregelen

 

 

 

Wat kunt u doen als ouder / verzorger ?

 

Oplossing voor online pesten: voorkomen en aanpakken

Het liefst wil je (online) pesten voorkomen, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Wel kun je dit zo veel mogelijk proberen door op een aantal dingen te letten.

Voorkomen

Als volwassene kun je een kind(eren) helpen door te praten over wat hij op internet doet en hem te vertellen wat je wel en beter niet op internet kunt doen:

 • geen privégegevens
 • neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of liever zelfs helemaal geen foto’s
 • niet zomaar iedereen een vriend noemen en toevoegen bij bijv. whats app groep of Facebook
 • in het profiel op een site aangeven (als dat kan) dat je eerst berichtjes zelf wilt zien en goedkeuren voor ze op het profiel komen te staan
 • gebruik een nickname
 • houd wachtwoord en inlognamen geheim: ook voor beste vriend(inn)en
 • neem afgeschermde accounts
 • vraag je altijd af of je de informatie die je deelt via sociale media voor iedereen zichtbaar wilt hebben, zo niet dan moet je het niet delen via sociale media

 

Aanpakken

Als een kind toch te maken krijgt met online pesten dan kun je een kind het beste als volgt helpen:

 • Complimenteer dat het naar je is toegekomen.
 • Als een kind slachtoffer van online pesten is dan heeft het in eerste instantie behoefte aan steun, aan iemand die naar hem luistert en hem serieus neemt.
 • Onderneem niet gelijk actie. Kijk samen met het kind wat jullie er samen aan zouden kunnen doen.
 • Neem het kind het internet niet af. Het lijkt misschien een oplossing om het internet af te nemen, maar het betekent voor een tiener een zware straf.

 

Welke acties kun je verder ondernemen?

Bij online pesten kun je het beste:

 • niet reageren op de mails, berichtjes of filmpjes.
 • de pestmail, berichtjes of filmpjes bewaren. Indien mogelijk er printscreens van maken. Het zijn bewijzen die tegen de pester gebruikt kunnen worden. In sommige gevallen kan er zelfs aangifte gedaan worden bij de politie (kijk hiervoor op www.vraaghetdepolitie.nl).
 • degene blokkeren die de mail, het bericht of filmpje stuurde.
 • de site waar het berichtjes of filmpje staat benaderen als het gaat om het verwijderen ervan.

 

 

 

In geval van ernstige dreigementen aan het adres van uw kind via de social media kunt u een melding maken via het meldpunt van: www.meldknop.nl.
Ook kunnen kinderen en jongeren terecht voor informatie als ze iets vervelends op internet meegemaakt hebben zoals pesten, bedreigen en lastigvallen.