Kliniekgroepen

De SO kliniekgroepen zijn verdeeld in twee groepen, SO1 en  CG. In SO1 zitten uitsluitend leerlingen van Ithaka en Amares. In de CG volgt een kleine groep Amaresleerlingen onderwijs samen met leerlingen die een hele dag naar school komen. Deze groepen worden in samenspraak met de kliniek samengesteld. Deze leerlingen hebben een dagdeel onderwijs en een dagdeel therapie. Er zitten ongeveer 12 leerlingen in een groep. Voordat een leerling onze school gaat bezoeken wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht.


Voor leerlingen die langere tijd blijven worden werkdoelen geformuleerd: waar wil je aan werken of wat wil je specifiek leren op deze school? De leerkracht vraagt daarnaast relevante schoolinformatie op bij de school van herkomst. Zodra deze informatie aanwezig is kan een leerling starten. Leerlingen die voor een kortere periode (circa 8 weken) onderwijs zullen volgen op OdyZee moeten hun schoolboeken/schriften en etui meenemen zodat zij waar mogelijk verder kunnen werken in hun vertrouwde leerstof.


Wij werken met de leerlingen aan de kerndoelen basisonderwijs. We proberen hen zover mogelijk te helpen met het behalen van deze doelen als binnen hun vermogen ligt. 


Kenmerkend voor de kliniekgroepen is dat het naar school gaan gekoppeld is aan de behandeling op de Ithakakliniek of Amares. Dat betekent dat er gedeeltelijk therapieën plaatsvinden en gedeeltelijk school gevolgd wordt.  Omdat de schooltijd zich hierdoor beperkt tot halve dagdelen wordt de nadruk gelegd op de hoofdvakken: Taal, Spelling, Rekenen en Lezen. De leerling gaat in principe terug naar de school van herkomst zodra de behandeling is afgerond.


In de SO-groepen werken we vanuit een gedragstherapeutische aanpak. We stimuleren positief gedrag/sterke kanten van de leerling. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd. Waar dit niet kan omdat het de andere leerlingen stoort in het werken dan geldt het waarschuwings- en time out beleid.


Verder heeft elke leerling persoonlijke leerdoelen met daaraan gekoppeld een beloningssysteem.


Het onderwijspakket dat aangeboden wordt is maatwerk. Leerlingen krijgen zoveel mogelijk remediërende activiteiten om hiaten in de leerstof op te heffen.


De voortgang van het leerproces wordt geregistreerd en de doelen regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

In de groepen werken we volgens een vaste routine. Elke leerling heeft zijn/haar individuele programma met daarnaast groepsmomenten zoals kring, eten/drinken, schooltelevisie, handvaardigheid en wereldoriënterende vakken.


In de groep is een onderwijsassistent en soms een stagiaire aanwezig.