Aanmelding

Aanmelding en toelating van leerlingen op onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so/vso) en speciaal basisonderwijs (sbo)

 

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. De manier van toelaten van leerlingen tot onze (v)so- en sbo-scholen is daardoor anders geworden dan voorheen het geval was. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang een kind toelaatbaar is tot het (v)so of sbo. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van het kind en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn of haar plek is in het (v)so of sbo, dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het (v)so of sbo.

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind beter thuis is op een van de Ozeo-scholen? Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind. U kunt de school van uw kind vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt. U heeft daarnaast ook de wettelijke mogelijkheid om uw kind rechtstreeks bij OdyZee aan te melden.


In Zeeland is echter de afspraak gemaakt dat kinderen van het reguliere basisonderwijs altijd aangemeld moeten worden bij een reguliere VO-school.


Ozeo werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren         (Kind op 1)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Oosterschelde (O3)

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (POZVL)

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOZ)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oosterschelde

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Reformatorisch Zeeland (Berseba)

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Reformatorisch Zeeland

 

Downloads:


Aanmeldformulier

Akkoordverklaring

Privacyverklaring

OPP school van herkomst PO (SO-versie)

OPP school van herkomst VO (VSO-versie)

VSO Ouderformulier


Bij aanmelding moeten het aanmeldformulier, de akkoordverklaring en de privacyverklaring ingevuld en ondertekend worden. 

 

Op bovenstaande is één uitzondering. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar de school een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen. Ozeo heeft op vier scholen een samenwerkingsovereenkomst met een zorginstelling: Acreon te Goes (samenwerking met Juvent), SO De Veste te Tholen (samenwerking met Juvent), De Vliethoeve te Kortgene (samenwerking met Juzt) en OdyZee (samenwerking met Emergis).


Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Leerlingen worden echter alleen geplaatst indien de CvB hen passend binnen het SOP(schoolondersteuningsplan) acht. Als de school vol is, mag de school een leerling weigeren. Het  moet voor ouders wel duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. Het beleid op OdyZee is dat de eerste aanmeldingen geplaatst worden, daarna werken we met een wachtlijst. Aanmeldingen moeten voor 1 mei binnen zijn. De school mag ook voorrangsregels toepassen. Dat doen we voor leerlingen die in de kliniekklassen onderwijs volgen en na behandeling een reguliere plaats op OdyZee moeten krijgen.

Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst. Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.