Dyslexieprotocol

Leerlingen met een vermoeden van dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

 

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

 

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.

 

Het Protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

Op OdyZee werken we zoveel mogelijk volgens deze protocollen.

De leerkrachten op OdyZee bespreken, vanaf groep 3,  minimaal 2x per schooljaar  met ouders of de vooruitgang op lees- en spellinggebied voldoende is. Is er ondanks extra hulp toch geen vooruitgang, dan kan er sprake zijn van dyslexie en is het raadzaam een dyslexie onderzoek te laten verrichten.

 

Bij binnenkomst in de brugklas vindt er een screening plaats van alle leerlingen op het gebied van technisch lezen en spelling (leerlingen die een dyslexieverklaring hebben hoeven hier niet aan mee te doen). Voor deze screening worden de toetsen uit het dyslexieprotocol VO gebruikt. Naar aanleiding hiervan kan bij de laagst scorende leerlingen verder onderzoek gedaan worden naar technische lees- en spellingvaardigheden.

Eventueel wordt ouders geadviseerd een dyslexie-onderzoek te laten uitvoeren. 

 

N.a.v. dit onderzoek kunnen leerlingen een officiële dyslexieverklaring krijgen.

 

Leerlingen met een REC-4 indicatie komen i.v.m. comorbiditeit ( twee stoornissen tegelijk hebben) niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Zij kunnen wel via de tweedelijnszorg in aanmerking komen voor een vergoeding voor onderzoek en behandeling. Er is op dit moment maar 1 instelling in Zeeland die tweedelijnszorg biedt voor dyslexie (Praktijk van Waterschoot).

Lees verder bij vergoeding van dyslexiezorg.

 

Werken met dyslectische leerlingen

Als een leerling een dyslexieverklaring heeft dan heeft hij/zij recht op compensatie. De compenserende maatregelen staan vermeld op de lees-spellingkaart. Die kaart wordt in overleg met de leerling en leerkracht door de dyslexiecoach gemaakt.

 

Voor dyslectische  leerlingen die ernstige spellingsproblemen hebben en de compensatiemogelijkheden op de kaart niet voldoende zijn, worden  in overleg met de dyslexiecoach en de lees- /spellingsspecialist afspraken gemaakt voor extra compensatie.

 

Compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld:

 • extra tijd
 • vergroot lettertype
 • het minder meerekenen van spellingfouten
 • gebruik maken van speciale versies van lees- of luistertoetsen.
 • mondeling overhoren

 

Materialen en hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor leerlingen met dyslexie:

 • vergroot schrift;
 • gesproken versies in de (pre)examentrajecten bij toetsen
 • extra tijd
 • minder meetellen van spellingfouten
 • mondeling overhoren naast schriftelijk overhoren
 • mogelijkheid  om op een laptop of daisyspeler te werken in alle leerjaren (laptop en daisyspeler worden niet door school geleverd!)
 • programma Sprint plus/L2S op 10 computers. Te gebruiken in de lessen en bij het maken van toetsen in de (pré)examenjaren.

 

Bovenstaande hulpmiddelen zijn beschikbaar wanneer leerlingen een dyslexieverklaring hebben (alle hulpmiddelen) of wanneer uit de screening gebleken is dat een leerling problemen heeft op het gebied van lezen en/of spellen (alles behalve gesproken versies). In de (pré)examenjaren zijn bovenstaande maatregelen alleen van toepassing wanneer de leerling een geldige dyslexieverklaring heeft.

 

Contact tussen school en ouders:

Het contact met de ouders verloopt via de mentor van de leerling. Ouders kunnen ten allen tijde contact opnemen met school.


Onderstaand enkele links waarop u verder kunt lezen over dit onderwerp.