Schoolplan

Ons schoolplan is een beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de schoolplanperiode 2020-2024 op onze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze  school en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven.


Klik hier om het schoolplan in te zien.